GDPRJe to dlouhé čtení, proto jsme pro vás připravili dárek:


Ochrana osobních údajů:

Přihlášením a účastí na akcích pořádaných v rámci akcí QiiQClinic a souvisejících projektů,
udělujete QiiQClinic souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon, rok narození, adresa, vaše požadavky a váš zájem o konkrétní produkty, váš zájem o servis poskytovaný přímo,či zprostředkovaně pod značkou QiiQClinic a souvisejících projektů (dále jen QiiQClinic), udělujete souhlas k pořizování písemných, tištěných, obecně multimediálních, tedy i audio, video
a fotografických záznamů a jejich zveřejňování pro účely fungování akcí, v souladu s právními normami ČR ). Udělujete souhlas se zpracováním údajů o naměřených hodnotách a fyziologických parametrech vašeho organismu a pod., v souvislosti s poskytovanými, testovanými službami, procedurami, konzultacemi a výzkumem prováděným v rámci projektů QiiQClinic.


Na e-mailové adrese:
danicka@seznam.cz můžete požádat o změnu či doplnění zápisu osobních dat.

Na stejné e-mailové adrese můžete nahlásit i ukončení zájmu o další spolupráci.
V tom případě budou vaše osobní údaje smazány do 2 týdnů od nahlášení.
Neohlásíte-li ukončení vašeho zájmu, budou vaše osobní údaje vymazány dle potřeb QiiQClinic. Nejpozději budou data vymazány po marných opakovaných urgencích o vaši reakci.
Zároveň se předpokládá vymazání vašich osobních údajů v souvislosti s ukončením projektu QiiQClinic nebo jeho částí.

Odpovědná osoba za správcovství a zpracování osobních údajů -  viz.Odpovědná osoba

Bližší informace a kontakty naleznete na těchto www, případně prosím kontaktujte
e- mail: danicka@seznam.cz

Ke kurzům a podobným akcím

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA, vystavovatele, přednášejícího, cvičence,...
jméno a příjmení účastníka....................................................................................................................
rok narození.........................adresa....................................................................................................
telefon, e-mail.................................................................................................................................
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Účastník akcí pořádaných QiiQClinic (či jí pozvanými instruktory a zástupci) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní akce, cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
Náročnost a intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení.
Instruktor, přednášející nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy během lekce nebo po ní v souvislosti se zanedbáním povinností na straně účastníka akce.
V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace nebude účastník po instruktorovi ani QiiQClinic požadovat žádné náhrady. Ve sporných případech se strany zavazují věc řešit smírnou cestou,
v krajním případě skrze rozhodce, na němž se shodnou.
Za odložené osobní věci a za materiální škody způsobené účastníkem zodpovídá sám účastník.
Účastník je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném oblečení a obuvi.
Zvýšené pozornosti a ohleduplnosti bude účastník dbát především při cvičení ve dvojicích a cvičení se zbraněmi (tyč, šavle, meč, kopí,.. či jiné pomůcky a nářadí).
Osobám mladším 18-ti let je účast na cvičebních lekcích umožněna na odpovědnost rodiče.
SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník akcí pořádaných QiiQClinic dává souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, rok narození, adresa, telefon, e-mailová adresa, multimediální záznamy a vše viz shora uvedené
na těchto a souvisejících www).
Údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR. Slouží ke komunikaci s účastníkem, k jeho informování
o změnách ve výuce a v případě účastníkova zájmu i k poskytnutí studijních materiálů
z www. QiiQClinic, www.QiiQ.NAME, ...

Změnu osobních údajů lze ohlásit na danicka@seznam.cz. Nahlásí-li účastník ukončení docházky,
a požádá li o výmaz, budou jeho osobní údaje smazány do dvou týdnů.
Neohlásí-li ukončení docházky ani přetrvávající zájem o výuku, budou jeho osobní údaje smazány
v souvislosti s ukončením činnosti QiiQClinic.

Nehodící se škrtněte: MÁM NEMÁM zájem o zasílání automatického e-mailu s odkazem na aktuality
a změny ve výuce.
E-maily jsou rozesílány z oficiálního e-mailu QiiQClinic nebo jiného k tomuto účelu určeného e mailu podle četnosti akcí a jejich změn, cca 1x v měsíci po dobu, kdy účastník dochází do kurzu nebo neprojeví zájem o ukončení spolupráce.

MÁM/NEMÁM zájem o přístup ke studijním materiálům.
Při poskytnutí vstupu do sekcí webu se účastník zavazuje, že studijní materiály bude využívat výhradně
k vlastnímu studiu a bez souhlasu QiiQClinic je nebude šířit dále.
SOUHLAS K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ
Účastník cvičebních lekcí níže prohlašuje, zda souhlasí s případným zveřejněním svých fotografií a videí pořízených během výuky. V případě souhlasu tyto fotografie a videa mohou být použity
v propagačních materiálech spojených výhradně s akcemi QiiQClinic, QiiQNAME, na jejích www stránkách či zpracovány v rámci studijních materiálů určených účastníkům jejích kurzů a akcí.
Jestliže účastník nesouhlasí se zveřejněním fotografií a videí, bude se chovat tak, aby při případném focení či natáčení nestál v záběru.
Nehodící se škrtněte: SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM s použitím fotografií a videí.
Účastník si přečetl a vyplnil toto prohlášení a souhlasí s uvedenými údaji.
Místo, datum a podpis účastníka......................................................................................................

ZÁVĚR:

Kdykoliv se informujte

1) co vše a za jakým účelem zpracováváme

2) jak můžete osobní data upravit/změnit

3) a jak požádat, aby vaše data byla smazána

Jsme kdykoliv připraveni vám vyjít vstříc

E-mail: danicka@seznam.cz

© 2016 QiiQ Clinic, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky